ข่าวประชาสัมพันธ์

- 25/04/61 ประกาศการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2561

- 23/04/61 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

- 23/04/61 ขั้นตอนการเลือกรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561

- 29/03/61 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET

- 29/03/61 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET

- 29/0361ประกาศรับนักเรียนเข้าโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563)

- 21/03/61 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภท ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ

- 21/03/61 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) โครงการ ICEP

- 19/03/61 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา "ภูมิทายาท" ประจำปีการศึกษา 2561

- 19/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินวัดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งครูสอนภาษาฝรั่งเศส โครงการ EP และ ICEP

- 19/03/2561 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา "ภูมิทายาท" ประจำปีการศึกษา 2561