เทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ )

 

คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างเกณฑ์ให้คะแนนทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ใบงานทดสอบหลังเรียน

 

Untitled-2.gif.psd.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright(c) 2001 My Company. All rights reserved.