เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ร่วมทอดกฐินสามัคคี จำนวน ๓ วัด ได้แก่ วัดตรีมิตร วัดยูปาราม (วัดยุโป) และวัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา)

ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนศรีเมืองเทศบาลนครยะลา

ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียน ๒/๒๕๕๗ และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียน ดีเยี่ยมในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้ตักบาตรถวายสังฆทาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการ "ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" โดยศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดยะลา ภายในกิจกรรมมีการ58.ประกวดเขียนเรียงความ คำขวัญต่อต้านยาเสพติด จากหน่วยเฉพาะกิจ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประมวลภาพ

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาเชียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จัดกิจกรรมโดย จังหวัดยะลา และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดยะลา (สพม.เขต ๑๕) ณ โรงแรมการ์เด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ