เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง เป็นประธานศูนย์รวมรักษ์พระบรมสารีริกธาตุนานาชาติเทพทองพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์ จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จัดประชุมขยายผลการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองค่านิยมหลักของไทย ในระดับมัธยมศึกษา จังหวัดยะลา ณ โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ โครงการ SMA ได้จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครู เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและรักใคร่กลมเกลียวกัน ณ สนามโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ นักเรียนโครงการ SMA โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม ณ วิกหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมวลภาพ...

.เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ยะลา มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่คุณครูและบุคลกรของโรงเรียน ๑๒ ท่าน ที่เกีษยณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ยะลา ผวจ.ยะลาเป็นประธานโครงการอ่านสารสัติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๗ และมอบเครื่องดนตรีให้กับชมรมดนตรีโรงเรียนคณะราษฏรบำรุงจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

ประมวลภาพ...