เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม “เด็กชายแดนใต้ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ ห้องประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กล่าวให้โอวาสแก่นักเรียนในงานปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที 6 ที่กำลังสำเร็จการศึกษาประจำปี 2557 ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กล่าวเปิดงานบ้านคณะราษฎร์ (K.B.Open House 2015) ปีการศึกษา 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการจัดการเรียนการสอนของโครงการ English Program (EP) และ โครง Science Math Abilty (SMA)

ประมวลภาพ...

นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกที่ส่งนักเรียนเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กล่าวเปิดงานบ้านคณะราษฎร์ (K.B.Open House 2015) ปีการศึกษา 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการรับนักเรียน ที่กำลังจะจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยมีสถาบันของรัฐบาลและเอกชนมาแนะแนวในครั้งนี้

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบ Pre o-net ประจำปี ๒๕๕๘ ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด จำนวน 15 คน

ประมวลภาพ...

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เป็นตัวแทน สพม. 15 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดกระบี่ ผลการแข่งขันมีดังนี้ เหรียญทอง 26 เหรียญเงิน 17 และเหรียญ ทอดแดง 10 เหรียญ ในการนี้ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ

ประมวลภาพ...