เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่สอบ Pte - o net ประจำปี ๒๕๕๘ ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด จำนวน ๑๕ คน

 

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เป็นตัวแทน สพม. ๑๕ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ณ จังหวัดกระบี่ ผลการแข่งขันมีดังนี้ เหรียญทอง ๒๖ เหรียญเงิน ๑๗ และเหรียญ ทอดแดง ๑๐ เหรียญ ในการนี้ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา มอบเกียรติบัตรให้แด่นักเรียนที่ร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ค่าย ๑ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประมวลภาพ...


เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในการเลื่อนตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แด่ครูสุดา แก้วสุณีย์ ครูนงเยาว์ วิกรัยเจริญยิ่ง ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม " รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ " ปี ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนคณะราษฎร บำรุง จังหวัด ร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยใน โรงเรียน รุ่นที่ ๖ ดำเนินโครงการโดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาณะภัยเขต ๑๒ สงขลา ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) จัดโครงการเวทีเสวนาเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ ๑ โดยโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนตัวแทน ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าเยี่ยมชม โดยมีตัวแทนนักเรียนและครูจาก ๑๐ ประเทศ

ประมวลภาพ...