วันที่ 21 มีนาคม 2560 นางสาวเสาวนิตย์   ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยโรงเรียนร่วมประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี
ระหว่างวันที่ 21-23 มี.ค. 60 ณ โรงแรมเดอะริช จ.นนทบุรี

ประมวลภาพ...

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นางสาวเสาวนิตย์   ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ครั้งที่ 2/2560 ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

 

วันที่ 16 มีนาคม 2560 นางสาวเสาวนิตย์   ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประมวลภาพ...

วันที่ 16 มีนาคม 2560 รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2559

ประมวลภาพ...