เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักศึกษาฝึกสอนและนักเรียน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย วันแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day) วันออกกำลังกายโลก ณ สนามกีฬาโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรีนย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง  จังหวัดยะลา ร่วมจัดโต๊ะหมู่บูชาส่งเข้าประกวด เนื่องในวันวิสาขบูชา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรเรียนคณะราษฎรบำรุง ร่วมแสดงยินดีกับ คุณครูวิไลรัตน์ ดีเดช คุณครูสมมาตร บุญสุวรรณ คุณครูปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา คณะผู้บรหารร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของสมทบให้ แก่ร้านนาวากาชาดเนื่องในงานสมโภชหลักเมืองแล ะงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2559

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ DLIT ระดับมัธยมศึกษา ในโครงการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภายใต้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ประชุมการเตรียมความพร้อมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี 2559 ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 2 กศน.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

ประมวลภาพ...