หน่วยที่ 2

[การสื่อสารข้อมูล และคอมพิวเตอร์] [วิธีการถ่ายโอนข้อมูล] [สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล] [เครือข่ายคอมพิวเตอร์] [ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์] [รูปร่างเครือข่าย] [อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น] [การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต] [บริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต] [คำถามท้ายบท] [ทดสอบ]

โฮม | หน่วยที่ 1 | หน่วยที่ 2 | หน่วยที่ 3 | หน่วยที่ 4 | หน่วยที่ 5