หน่วยที่ 3

[ระบบคอมพิวเตอร์] [จากอดีตสู่ปัจจุบัน] [วิวัฒนาการคอมพิวเตอร็์] [องค์ประกอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์] [รู้จักฮาร์ดแวร็] [รู้จักซอฟต์แวร์] [ภาษาคอมพิวเตอร์] [คำถามท้ายบท] [ทดสอบ]

โฮม | หน่วยที่ 1 | หน่วยที่ 2 | หน่วยที่ 3 | หน่วยที่ 4 | หน่วยที่ 5