โครงสร้างการเขียนโปรแกรม

[หลักการแก้ปัญหา] [เกมการแก้ปัญหา] [กระบวนการแก้ปัญหา] [จำลองความคิดเป็นข้อความ และแผนผัง] [รูปแบบการจำลองความคิด] [โครงสร้างการเขียนโปรแกรม] [เครื่องมือในการแก้ปัญหา] [ทดสอบ]

       

                         โครงสร้างการเขียนโปรแกรม

           

 


  

         
      การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกภาษา จะต้องมีโครงสร้างควบคุมหลัก 3 แบบดังนี้

      1. โครงสร้างแบบลำดับ (Sequential Structure) หมายถึง โครงสร้างที่แสดงขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง
      2. โครงสร้างแบบมีทางเลือก (Selection Structure) หมายถึง โครงสร้างที่มีเงื่อนไข ขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอน ต้องมีการตัดสินใจ
      3. โครงสร้างแบบทำซ้ำ (Repetition Structure) หมายถึง โครงสร้างที่ขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนได้รับการประมวลผลมากกว่า 1 ครั้ง

โครงสร้างแบบลำดับ
โครงสร้างแบบมีทางเลือก
โครงสร้างแบบทำซ้ำ
โครงสร้างแบบทำซ้ำ
     

 

โฮม | หน่วยที่ 1 | หน่วยที่ 2 | หน่วยที่ 3 | หน่วยที่ 4 | หน่วยที่ 5