แผนการสอนที่ 4

06/11/50

โฮม
แผนการสอนที่ 1
แผนการสอนที่ 2
แผนการสอนที่ 3
แผนการสอนที่ 4
แผนการสอนที่ 5
แผนการสอนที่ 6
แผนการสอนที่ 7
แผนการสอนที 8
แผนการสอนที่ 9

 

 สื่อ word สื่อ html สื่อ ppt

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

    วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่วงชั้นที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การจัดการข้อมูลและการแทนข้อมูล

เวลาเรียน 2 คาบ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 4.1 ข้อ 10

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.       อธิบายโครงสร้างของการจัดการข้อมูล

2.       อธิบายการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์

3.       สามารถใช้รหัสแอสกีในการแทนข้อมูลได้

 สาระการเรียนรู้

1.       โครงสร้างของการจัดการข้อมูล

2.       การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์

3.       การใช้รหัสแอสกีในการแทนข้อมูลได้

 กิจกรรมการเรียนรู้

                เวลาเรียน 2 คาบ

1.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน

2.  ครูอธิบายเรื่อง บิต ไบต์ รหัสแอสกี บิตพาริตี  และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนฟัง

3.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันกำหนดรหัสขึ้นมาแทนตัวอักษรภาษาไทยแต่ละตัว แล้วช่วยกันคิดข้อความที่เป็นภาษาไทยขึ้นมากลุ่มละ 1 ข้อความ

4.  ให้แต่ละกลุ่มนำรหัสที่กำหนดขึ้นแลกกับกลุ่มอื่นแล้วแปลงข้อความของกลุ่มตนเองให้อยู่ในรูปของรหัสที่ได้โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด

5.  เมื่อกลุ่มใดเสร็จก่อนให้ครูจดลำดับไว้แล้วส่งให้กลุ่มเจ้าของรหัสเป็นผู้ตรวจกลุ่มใดที่ถูกต้องและทำเวลาได้น้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

6.  ครูสรุปเกี่ยวกับการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ถึงการใช้รหัสแทนข้อมูลเช่นเดียวกัน โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าจึงใช้เลขฐานสองแทนรหัส มีผู้คิดรหัสไว้และเป็นที่นิยมใช้มี 2 แบบ คือรหัสแอสกีและรหัสแอบซีดิก

7.  ครูอธิบายถึงวิธีการกำหนดรหัสทั้งสองวิธี และเน้นให้เห็นว่าการใช้เลขฐานสองเป็นรหัสแทนข้อมูลโดยใช้เป็นตัวเลข 8 หลัก หรือ 8 บิต ที่เรียกว่า 1 ไบต์ ทำให้สามารถแทนอักขระได้ทั้งหมด 28 ซึ่งเมื่อแทนอักขระภาษาอังกฤษแล้วยังมีเหลือจึงมีผู้คิดใช้รหัสที่เหลือเป็นภาษาไทย

8.  ครูสรุปวิธีการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำและการแทนข้อมูล

9.  ให้นักเรียนปฏิบัติใบงานที่ 4

สื่อการเรียนรู้

ประเภทสื่อ

รายการสื่อ 

 สถานที่

 ห้องสมุด 

  

วัสดุ / เอกสาร

1.       ใบความรู้ที่  4

2.       ใบงานที่ 4

3.       แบบทดสอบที่ 4

4.       PowerPoint

5.       Internet

 

 การประเมินผล 

 ประเมินด้าน

รายการประเมิน 

 ชิ้นงาน  /  ผลงาน 

 ผู้สอนตรวจชิ้นงานจากใบงานที่ 4

 กระบวนการ  ขั้นตอนปฏิบัติการ

 1. ผู้สอนสังเกตการสนใจในเนื้อหาของผู้เรียน

2.  ผู้สอนสังเกตการค้นหาคำตอบในใบงานที่ 4 ของผู้เรียน 

  จริยธรรม

 ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของผู้เรียน 

 ความรู้ความเข้าใจ

 ผู้สอนทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในแบบทดสอบที่ 4

โฮม | แผนการสอนที่ 1 | แผนการสอนที่ 2 | แผนการสอนที่ 3 | แผนการสอนที่ 4 | แผนการสอนที่ 5 | แผนการสอนที่ 6 | แผนการสอนที่ 7 | แผนการสอนที 8 | แผนการสอนที่ 9

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด02/02/49