ปริศนาลากเส้น

[โจทย์ปัญหาที่ 1 การปลูกต้นไม้] [โจทย์ปัญหาที่ 2] [โจรท์ปัญหาที่ 3 ค้นหาเหรียญปลอม] [โจทร์ปัญหาที่ 4อย่าเผลอให้จับกิน] [ปริศนาลากเส้น]

ใบงานที่ 4.1
เกมการแก้ปัญหาที่ 5


          ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                                      มฐ.ง 4.1 (ข้อ 6)

โจทย์ปัญหาที่ 5 ปริศนาลากเส้น

มีจุดอยู่ 9 จุด ตามที่กำหนดให้ดังรูปข้างล่างนี้ จงลากเส้นตรง 4 เส้น ให้ผ่านจุดทั้ง 9 นี้ โดยไม่ให้ยก ปากกา หรือดินสอ หลังจากนั้นให้ตอบคำถามต่อไปนี้

         ให้นักเรียนนำโจทย์ปัญหาข้างต้น มาตอบคำถามต่อไปนี้
         1)  ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่กำหนดให้ คือ
..............................................................................................................................................................................................................................
         2)  สิ่งที่โจทย์ปัญหาต้องการ คือ
..............................................................................................................................................................................................................................
         3)  ขั้นตอนการแก้ปัญหา คือ
.............................................................................................................................................................................................................................
         4)  ผลที่ได้จากการคิดหรือการแก้ปัญหา คือ
.............................................................................................................................................................................................................................

     

โฮม | ขึ้น | หลักสูตรสถานศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | หน่วยการเรียนรู้ | ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง | กิจกรรมการเรียนรู้ | อ้างอิง | ผู้จัดทำ