สื่อ ppt

แผนการสอนที่ 1 แผนการสอนที่ 2 แผนการสอนที่ 3 แผนการสอนที่ 4 แผนการสอนที่ 5 แผนการสอนที่ 6 แผนการสอนที่ 7 แผนการสอนที 8 แผนการสอนที่ 9

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ประวัติคอมพิวเตอร์
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์